کسب درآمد
<
 جستجو کنید

ADS
مهره مار گل سر جادویی
ADS
گردنبند ماه تولدشهریور
">
از این اصل استفاده كنید و از اینترنت درآمد كسب كنید

گردنبند متولدین ماه فروردین گردنبند متولدین ماه اردیبهشت گردنبند متولدین ماه خرداد گردنبند متولدین ماه تیر گردنبند متولدین ماه مرداد گردنبند متواد ماه شهریور
گردنبند متولدین ماه مهر گردنبند متولدین ماه آبان گردنبند متولدین ماه آذر گردنبند متولدین ماه دی گردنبند متولدین ماه بهمن گردنبند متولدین ماه اسفند
شاید برای شما تعجب برانگیز باشد اما واقعیت دارد! ساعت مخفی پوما
                       
 <!-- Design Template By : masoud.zamani@Gmail.Com | www.masoudz.mihanblog.com -->

<head>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<style>
<!--
div          { font-size: 8pt; font-family: Tahoma }
.bor-post    { color: #000000; border: 1px solid #99CCFF; padding-left: 4px; padding-right:
               4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; background-color:
               #FFFFCC }
a            { text-decoration: none; color: #0066FF; font-family: Tahoma; font-size: 8pt }
.b-up        { font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #FFFFFF; background-image:
               url('http://www.fantasiweb.com/uploads/Meno-.gif') }
.fo          { font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #000000; word-spacing: 0;
               margin-left: 0; margin-right: 0; margin-top: 0; margin-bottom:
               -5 }
div { font-size: 8pt; font-family: Tahoma }
.kadr         { font-size: 8pt; font-family: Tahoma; color: #000000; border: 1px solid #C0C0C0;
               padding: 3px; margin-bottom:5px }
-->
</style>
<meta name="keywords" content="Fantasiweb.Com , Photoshop Tools , Website &amp; Weblog Templates , Software ">
<meta name="description" content="VahidAlemi@Gmail.Com | www.fantasiweb.com">
</head>

       </DIV>
<body dir="rtl" topmargin="0" leftmargin="0" bgcolor="#ffffff" text="#242424" link="#6666FF" vlink="#660066" alink="#0066FF" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt">


<div align="center">
    <table align=center border="0" bgcolor="#ffffff" width="91%" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td width="4">
    <img border="0" width="4" height="1"></td>
    <td>
    <div align="center">
    <table align=center border="0" width="91%" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl">
    <tr>
    <td style="background-image:; background-repeat: repeat-x; background-position: center top" align="left"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>
    <table align=center border="0" width="93%" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td width="5">&nbsp;</td>
    <td>
    <table align=center border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td height="59">
    &nbsp;<img border="0" src="http://www.fantasiweb.com/uploads/Head-weblog.gif" width="896" height="218" alt="www.fantasiweb.com"></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    <td width="4">&nbsp;</td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td valign="top">
    <table align=center border="0" width="100%" cellpadding="3">
    <tr>
    <td width="182" valign="top">
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td height="25" class="b-up">
  <p align="center">منوی اصلی وب</td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
  <td class="fo">
    <b>»</b>
<a target="_blank" href="www.cb:blog_address" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; text-decoration: none; color: #0066FF">
    صفحه اصلی</a></a><p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<b>»</b>&nbsp;
<a href="[cb:blog_email]" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; text-decoration: none; color: #0066FF">
پست الکترونیکی</a></a><p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<b>»<span lang="en-us"> </span></b>
<a href="[cb:blog_contact_href]" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; text-decoration: none; color: #0066FF">
پیام به مدیر</a><p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<b>»<span lang="en-us"> </span></b>
<a href="[cb:blog_mobileview_href]" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; text-decoration: none; color: #0066FF">
این وب در گوشی</a><br />
</td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
  <table border="0" width="182" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td height="25" class="b-up">
  <p align="center">بخشهای وب</td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
  <td>
    <cb:block_blog_category>
    <cb:loop_blog_category><p>
    <cb:block_link><cb:loop_link><b><font size="2" class="fo">»</font></b></cb:loop_link></cb:block_link><a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name]</a></cb:loop_blog_category></cb:block_blog_category></p>
    <p align="right" style="margin-top: -15px; margin-bottom: -10px">
    <br class="kadr">
</td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
      <table border="0" width="182" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td height="25" class="b-up">
  <p align="center">لینک دوستان وب</td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
  <td>
    <p align="right">
    <cb:block_link><cb:loop_link><b><font size="2" class="fo">»</font></b>
    <a target="_blank" href="[cb:link_href]">[cb:link_text]</a><br></cb:loop_link></cb:block_link></a><br>
</td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
      <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td height="25" class="b-up">
  <p align="center">پیوندهای روزانه وب</td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
  <td>
    <p align="center">
    <marquee scrollamount=1 scrolldelay=1 onmouseover='this.stop()' onmouseout='this.start()' direction=up width=165 height=64 id=border style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt"><cb:block_linkdaily><cb:loop_linkdaily> <A class=mainlevel href="[cb:linkdaily_href]" target=_blank>[cb:linkdaily_text]</cb:loop_linkdaily></cb:block_linkdaily> </marquee><font face="Tahoma">
    <cb:loop_link><FONT color=#b5b5b5>

&nbsp;</td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
      <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td height="25" class="b-up">
  <p align="center">نظرسنجی</td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
  <td class="fo">
    <p align="center"><cb:block_poll>
                 [cb:poll_question]<BR><cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll>
    <input class="PoolButton" type="submit" value="[cb:poll_button_text]" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt"></cb:block_poll></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
      <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td height="25" class="b-up">
  <p align="center">ارتباط با ایمیل مدیر وب</td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
  <td>
    <p align="center" class="fo"><font color="#FF0000">
    <!-- Start -->مدیر گرامی لطفا کد فرم زیر را مشاهده کرده و ایمیل را تغییر
    دهید</font><p align="center" class="fo">&nbsp;</p>
    <p align="center" class="fo"><font color="#FF0000">ایمیل با این نام است :
    </font></p>
    <p align="center" class="fo">&nbsp;</p>
    <p align="center" class="fo"><font color="#FF0000">yourmail@mail.com</font></p>
    <p align="center" class="fo">&nbsp;</p>
    <style>.tbl {font-size:8pt;font-family:tahoma;direction:rtl;width:70%}.inp {font-size:8pt;font-family:tahoma}.btn {font-size:8pt;font-family:tahoma}</style><form method="POST" action="http://justpersian.net/webtools/sendmail/send.php" target="_blank"><div align="center"><table border="0" class="tbl"><tr><input type="hidden" name="uemail" value="yourmail@mail.com"><td align="center">نام :</td></tr><tr><td align="center">
        <input type="text" name="name" style="width:159; height:20" dir="rtl" class="inp"></td></tr><tr><td align="center">ایمیل :</td></tr><tr><td align="center">
        <input type="text" name="email" style="width:159; height:19" dir="ltr" class="inp" size="3"></td></tr><tr><td align="center">متن پیام :</td></tr><tr><td align="center">
        <textarea style="width:162;height:102" name="msg" class="inp"></textarea></td></tr><tr><td align="center">
            <input type="submit" value="ارسال" class="btn"></td></tr></table></div></form>
</td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
      </td><td valign="top" class="fo">
    <cb:block_post><cb:loop_post><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td background="http://www.fantasiweb.com/uploads/post-weblog.gif">
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
  <td class="fo"><span class="TableTitle">عنوان پست <b>[cb:post_title]</b></span></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%" class="fo">
  <tr>
  <td>
  <p align="justify"><P>
    [cb:post_body1][cb:post_body2]</P></p>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td bgcolor="#fdfdfd" style="border-bottom: 1px solid #BDBDBD;border-left: 1px solid #BDBDBD;border-right: 1px solid #BDBDBD">
  <table width="100%" class="fo" height="38">
  <td width="72" class="bor-post" height="34">
    <p align="center"><span lang="en-us">&nbsp; </span>
    <a target="_blank" href="[cb:post_href]">
    <span style="text-decoration: none">لینك ثابت</span></a></td>
                                                                                                <td width=125 align="right" class="bor-post" height="34">
                                                                                                <p align="center"><font class="statnews">نویسنده : [cb:post_author_name] </font></td>
  <td width="61" align="center" class="bor-post" height="34">
    <a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">
    <span style="text-decoration: none">نظرات شما</span></a></td>
                                                <td width=68 align="left" bgcolor="#BDBDBD" class="bor-post" height="34">
<p align="center">
<SPAN>
<font color=#ffffff>


<a target="_blank" href="ymsgr:im?msg=[cb:post_href] [cb:post_title] s2a">
            <span style="background-color: #BDBDBD">
            <img title="ارسال لینک از طریق یاهو مسنجر به دوستان خود" src="http://www.fantasiweb.com/uploads/yahoo.gif" class="reflect" border="0" width="16" height="16"></span></a><span lang="en-us" style="background-color: #BDBDBD"> </span><span lang="en-us">
<a   target="_blank"  
href="http://www.cloob.com/share/link/add?
url=[cb:blog_full_address]/[cb:post_href]&title=[cb:post_title]">
<img alt="داغ کن - کلوب دات کام" src="http://static.cloob.com//public/images/icon/100c.gif" style='border: 0 none; padding: 0px'/></a></span></font></SPAN><td width="131" align="center" bgcolor="#FFCCCC" class="bor-post" height="34">
    [cb:post_continue_link]</span> <font color="#0066FF">
    <b>»</b></font></td></tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <br></table>
        
        </cb:loop_post></cb:block_post>
      </td><td width="180" valign="top"><table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td height="25" class="b-up">
  <p align="center">آمار وب</td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
  <td>
                        <font class="content" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
                        

    <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
    <cb:block_stat>امروز : [cb:stat_today_view]<br>
      &nbsp;دیروز : [cb:stat_yesterday_view]<br>
     &nbsp;كل : [cb:stat_total_view]</b></cb:block_stat></p>
                        <hr size="0" color="#808080">
                        <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
    <cb:block_stat>&nbsp;كل مطالب : [cb:stat_total_post]</cb:block_stat></font><br />
    </p>
</td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
      <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td height="25" class="b-up">
  <p align="center">نویسندگان وب</td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
  <td width="8">
<b class="fo">»</b></td>
  <td>
                        <p align="right">
                        <font class="content" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
                        
                        <cb:block_author>
                        <cb:loop_author>
                        <a title="تعداد مطالب ارسالی :  ([cb:author_post_count])" href="[cb:author_href]">
                        <span style="font-size: 8pt; text-decoration:none">
                        [cb:author_name]</span></a></cb:loop_author></cb:block_author></font><br />
</td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
      <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td height="25" class="b-up">
  <p align="center">گفتگوی آنلاین با مدیر وب</td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="101%">
  <tr>
  <td>
    <p align="center">
    <div style=';margin:auto;text-align:center;'>
<script type='text/javascript' src='http://yahoo-status.abzarak.com?s=4&id=Your ID'></script>
    </div><!-- Begin ParsTools.com ‍Yahoo Status --><script language="javascript" src="http://www.parstools.net/yahoo_status/?id=آی دی یاهو&type=19"></script><!-- End ParsTools.com Yahoo Status -->
    <p align="center" class="fo"><font color="#FF0000">
    <!-- Start -->مدیر گرامی لطفا کد فرم زیر را مشاهده کرده و آیدی را تغییر
    دهید</font><p align="center" class="fo">&nbsp;</p>
    <p align="center" class="fo"><font color="#FF0000">آیدی&nbsp; با این نام است :
    </font></p>
    <p align="center" class="fo">&nbsp;</p>
    <p align="center" class="fo"><span lang="en-us"><font color="#FF0000">Yourid</font></span></p>
    <p align="center" class="fo">&nbsp;</p>
    <p align="center">
&nbsp;<!-- Show Yahoo Status In Your Blog :: [ Just Persian Services ] --><script language="javascript" src="http://justpersian.net/webtools/yahoo.php?id=yourid&imgon=http://www.justpersian.net/webtools/imgon.gif&imgoff=http://www.justpersian.net/webtools/imgoff.gif"></script><!-- Show Yahoo Status In Your Blog :: [ Just Persian Services ] --></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
      <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td height="25" class="b-up">
                    <p style="line-height: 100%; margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="center">
                    طراح قالب وب</td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%">
  <tr>
  <td class="fo">
    <a target="_blank" href="http://www.fantasiweb.com/">وحید عالمی - فانتزی وب
    </a>
    <p><a target="_blank" href="http://www.iraniangraphic.com/">همکار - ایرانیان
    گرافیک</a><br />
</td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
      <p>
  <br></td></tr></table></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td width="1">
  <img border="0" width="1" height="26"></td>
  <td id="footmenu" align="center">
  <center> <cb:block_pages><cb:loop_pages><a class="fo" href="[cb:pages_href]">
    <span style="text-decoration: none; background-color: #BDBDBD">[cb:pages_no]</span></a></cb:loop_pages></cb:block_pages></center></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td align="center">
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="center" bordercolor="#BDBDBD" bgcolor="#C0C0C0" class="fo">
  <font style="font-size: 9pt"><a class="fo" href="http://www.fantasiweb.com">
    <span style="text-decoration: none">طراحی و کدنویسی این قالب توسط فانتزی وب
    دات کام انجام شده و هرگونه کپی برداری از این قالب فقط با ذکر منبع مجاز
    میباشد</span></a></font></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </div>
 
  </td>
  </tr>
  </table>
  </div></body>

</html>
<!-- Design Template By : VahidAlemi@Gmail.Com | www.fantasiweb.com -->t


از بخش: قالب میهن بلاگ ، توسط: masuood meh در پنجشنبه 25 شهریور 1389 ، ساعت 12:29 ق.ظ | [نظرات-

link

سریال آموزش زبان انگلیسی EXTRA

محل درج تبلیغات
  20 مطلب جدید سایت
محافظت كننده امواج موبایل
DOWNLOD OFFLINE
انگشتر منشور کوروش
خرید پستی مختار واقعی بدون سانسور
نرم افزار فارسی ارسال ایمیل های گروهی SEG MR V2 NEW -
خرید پستی ماساژور گردن
تبدیل قالب بلاگفا به میهن بلاگ
آموزش عکس گرفتن از صفحه ی دسکتاپ
30 سایت برای ویرایش آنلاین تصاویر
کد متحرک کردن لینکدونی و قسمت پیوندهای وبلاگ
نرم افزار ساخت بنر لوگو
نوحه های حاج محمود کریمی ویژه چهارم محرم
دانلود اسپمر بلاگفا Arian Spammer 7.1 کرک شده
جدیدترین-فروشگاه من
دانلود بازی فرار از زندان Prison Break برای تمام گوشیها f
لیست همه مطالب قبلی
لینک باکس
محل درج کد تبلیغات یا لینک باکس
ADS
فال - آپدیت نود 32
ADS
محصولات بهداشتی
<
« كسب درآمد از فروتل »
دوستانتان را به یك شغل پردرآمد و آسان دعوت كنید : « جزئیات »
Email:
">
لوازم شوخی و سرکاری
شوخی و سرکاری
  آمار سایت
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
کل بازدید:
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
ADS


وضعیت یاهو
شناسه سفارش را وارد نمایید
تمامی حقوق تصاویر و طرح قالب برای این سایت محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها تنها با ذکر منبع مجاز میباشد
Design By | ©2009 All Right Reserved
iropic.com | .mihanblog .com
up / پرش به بالای صفحه